Cara Menulis GUI di Java

Menulis aplikasi Antara Muka Pengguna Grafik di Java membolehkan program anda memberikan pengalaman pengguna yang visual dan responsif. Perpustakaan Swing dan AWT menyediakan satu set sumber standard kepada pembangun untuk membuat elemen yang dapat dilihat dan menangkap interaksi pengguna. Pembangun mempunyai banyak pilihan dari segi susun atur dan persembahan untuk aplikasi GUI. Sumber standard merangkumi komponen untuk butang, senarai, medan teks dan panel di antara banyak pilihan lain. Sebagai pembangun, anda boleh menggabungkan sumber ini untuk membuat penampilan dan fungsi yang diperlukan oleh projek anda.

1

Buat kelas untuk GUI anda. Dalam projek Java anda, buat kelas baru untuk mewakili antara muka pengguna anda. Contoh kod berikut menunjukkan garis besar kelas yang menerapkan dan memperluas elemen bahasa Java yang diperlukan: kelas awam MyGUI meluaskan JFrame melaksanakan ActionListener {// kandungan kelas di sini}

Tambahkan pernyataan import yang diperlukan untuk GUI anda, di bahagian atas fail, sebelum deklarasi kelas yang anda masukkan: import javax.swing. ; import java.awt. ; import java.awt.event. *;

Di kelas utama program anda, buat contoh kelas GUI anda dengan kaedah utama seperti berikut: MyGUI theGUI = MyGUI baru ();

Kod ini akan membuat paparan GUI anda semasa anda menjalankan program.

2

Buat kaedah pembina untuk kelas GUI anda. Contoh kod berikut menunjukkan garis besar kaedah konstruktor: MyGUI awam () {// kod pembina di sini}

Di dalam kaedah pembangun, tambahkan contoh kod berikut yang menetapkan sifat asas antara muka pengguna anda: setTitle ("My GUI"); setSize (400, 200); setLocation (300, 250);

Anda boleh mengubah nilai yang diteruskan ke kaedah ini agar sesuai dengan projek anda sendiri. Tambahkan panel untuk menahan elemen yang dapat dilihat dalam GUI anda seperti berikut: JPanel myPanel = JPanel baru (); tambah (myPanel, "Pusat");

3

Buat elemen interaktif yang anda perlukan untuk GUI anda. Program Java boleh merangkumi banyak elemen antara muka pengguna. Untuk masing-masing, buat pemboleh ubah instance di kelas GUI anda dan tentukan di dalam kaedah pembina. Pernyataan pemboleh ubah contoh contoh berikut untuk butang boleh muncul sebelum kaedah pembina: privateBBBton myButton;

Di dalam kaedah pembina, anda boleh membuat butang ini seperti berikut: myButton = JButton baru ("Butang A");

Anda boleh menggunakan proses ini untuk membuat contoh semua komponen antara muka pengguna yang anda perlukan.

4

Tambahkan elemen antara muka pengguna anda. Contoh kod berikut menunjukkan penambahan butang ke antara muka dan menyiapkan program untuk mengesan interaksi pengguna dengannya: myButton.addActionListener (ini); myPanel.add (myButton);

Kod ini memerintahkan Java untuk mendengar pengguna berinteraksi dengan butang, kemudian menambahkannya ke kawasan panel. Arahkan Java untuk memaparkan antara muka pengguna anda, pada akhir kaedah konstruktor, seperti berikut:

setVisible (benar);

Setelah membina elemen visual dan interaktif dalam GUI anda, kaedah konstruktor sekarang akan memaparkannya kepada pengguna.

5

Balas interaksi pengguna dengan GUI anda. Untuk melaksanakan antara muka "ActionListener", anda perlu menyediakan kaedah "actionPerformed". Di sinilah anda boleh memasukkan kod untuk bertindak balas terhadap peristiwa pengguna. Tambahkan kaedah contoh berikut di dalam deklarasi kelas anda, selepas kaedah pembina: public void actionPerformed (ActionEvent e) {if (e.getSource () == myButton) System.out.println ("Pressed myButton"); }

Ini adalah contoh mudah untuk menunjukkan teknik, menulis mesej ketika pengguna berinteraksi dengan butang anda. Objek "ActionEvent" memberi anda kemampuan untuk mengetahui elemen pengguna mana yang telah melepaskan acara tersebut. Anda boleh menambahkan proses tambahan yang anda perlukan untuk setiap elemen dalam projek anda sendiri.