Audit Dalaman Vs. Peranan Perundingan

Juruaudit dalaman adalah pengawas kewangan syarikat. Tugas mereka adalah untuk memeriksa secara objektif dokumen kewangan syarikat dan mengkaji prosedur operasi yang bebas daripada pengurusan. Apabila juruaudit dalaman ditempatkan dalam peranan perundingan, mereka memberi tumpuan kepada jabatan tertentu dan bukannya keseluruhan syarikat. Ini boleh mengakibatkan konflik kepentingan antara tugas juruaudit bebas dan tugas perunding.

Audit Dalaman

Tiga pihak terlibat dengan audit dalaman: juruaudit dalaman, jawatankuasa audit dan jabatan yang diaudit. Tumpuan adalah pada bagaimana jabatan berfungsi dalam syarikat. Juruaudit dalaman mengambil sampel secara rawak, mengkaji manual dan memerhatikan bagaimana kerja mengalir melalui jabatan. Juruaudit mencari tanda-tanda salah urus dan penipuan aset. Mereka juga menguji kawalan pengurusan risiko. Juruaudit dalaman melaporkan penemuan mereka secara langsung kepada jawatankuasa audit. Jawatankuasa audit mengkaji laporan dan bertemu dengan pengurus jabatan untuk membincangkan hasil audit.

Juruaudit sebagai Perunding

Tidak seperti audit dalaman, hanya dua pihak yang terlibat dengan perundingan: juruaudit dalaman dan pengurus jabatan. Sebagai perunding, juruaudit dalaman tidak mempunyai tanggungjawab pengurusan atau membuat keputusan. Juruaudit akan mengkaji prosedur jabatan dan memerhatikan pekerja dalam tindakan. Sebagai perunding, juruaudit dalaman akan memberi nasihat dan mencadangkan perubahan untuk memperbaiki jabatan. Juruaudit dalaman bekerjasama dengan pengurus untuk melaksanakan perubahan dan membantu latihan pekerja.

Juruaudit vs Perunding

Beberapa risiko diambil ketika juruaudit dalaman kakitangan digunakan sebagai perunding. Sebagai perunding, juruaudit nampaknya bekerja untuk pengurus atau jabatan tertentu dan bukannya untuk keseluruhan syarikat. Objektif dan kebebasan juruaudit nampaknya hilang. Konflik kepentingan boleh timbul apabila juruaudit yang bertukar menjadi perunding harus mengaudit atau mengawasi audit pekerjaannya sebelumnya. Sebagai tambahan, kakitangan audit dalaman syarikat hanya sebilangan besar. Menggunakannya sebagai perunding dalam syarikat mereka sendiri mengurangkan bilangan juruaudit yang tersedia untuk menjalankan audit dalaman seluruh syarikat.

Juruaudit dan Perunding

Pemilik perniagaan dan eksekutif mengubah peranan juruaudit dalaman. Mengawal dan mengurus risiko adalah salah satu masalah utama pengurusan. Daripada hanya laporan audit, pengurusan mahu juruaudit dalaman membantu mengembangkan dan melaksanakan kawalan risiko. Juruaudit dalaman terus berjuang untuk mengimbangkan kebebasan tradisional dan objektif dengan peningkatan peranan mereka sebagai perunding.